Afvalsoorten

Bedrijven die zich op Nederlands grondgebied bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen moeten staan vermeld op de landelijke VIHB-lijst.

Bekijk de vermelding op NIWO: OVT

 

Lees hieronder de regeling voor inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (RIA).

 

(Tekst geldend op: 24-02-2012)

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, houdende regels inzake inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen (Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen) De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Gelet op richtlijn nr. 75/442/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen (PbEG L 194), zoals laatstelijk gewijzigd bij beschikking nr. 96/350/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 24 mei 1996 houdende aanpassing ingevolge artikel 17 van de bijlagen IIA en IIB (PbEG L 135/32) en richtlijn nr. 75/439/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 16 juni 1975 inzake de verwijdering van afgewerkte olie (PbEG L 194), zoals gewijzigd door richtlijn nr. 87/101/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 december 1986 tot wijziging van Richtlijn 75/439/EEG inzake de verwijdering van afgewerkte olie (PbEG L 42), alsmede de artikelen 10.45, vijfde lid, en 10.55, vierde lid, van de Wet milieubeheer en de artikelen 3, 4 en 10, tweede lid, van het Besluit inzamelen afvalstoffen;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:
a. wet: Wet milieubeheer;
b. besluit: Besluit inzamelen afvalstoffen;
c. vervoeren: voor anderen tegen vergoeding vervoeren;
d. lijst van inzamelaars: lijst van inzamelaars als bedoeld in artikel 10.45, eerste lid, onder a, van de wet;
e. lijst van vervoerders, handelaars en bemiddelaars: lijst van vervoerders, handelaars en bemiddelaars als bedoeld in artikel 10.55, eerste lid, van de wet.

Artikel 2

De artikelen 2 tot en met 7 en 12, eerste, tweede en vijfde lid, van het besluit zijn van overeenkomstige toepassing op de vermelding van een vervoerder, handelaar of bemiddelaar op de lijst van vervoerders, handelaars en bemiddelaars.

Artikel 3

 1. De aanvraag voor een vermelding op de lijst van inzamelaars of op de lijst van vervoerders, handelaars en bemiddelaars en een melding van een verandering van de gegevens, bedoeld in artikel 4 van het besluit, wordt gedaan met de in bijlage 1 bij deze regeling opgenomen formulieren.
  2. De aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 9 van het besluit wordt gedaan met het daarvoor in bijlage 2 bij deze regeling opgenomen formulier.

Artikel 4

Vermelding op de lijst van inzamelaars dan wel de lijst van vervoerders, handelaars en bemiddelaars geschiedt, indien aan de volgende criteria wordt voldaan:
a. betrouwbaarheid, door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan het inzamelen, vervoeren, handelen of bemiddelen, of indien de leiding bij meer personen berust, door ieder van hen;
b. vakbekwaamheid, door de natuurlijke persoon die permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan het handelen of bemiddelen, of indien de leiding bij meer personen berust, door ten minste een van hen.

Artikel 5

 1. Ter voldoening aan de criteria, bedoeld in artikel 4, worden bij de eerste aanvraag de volgende gegevens verstrekt aan de instantie bedoeld in artikel 10.45, derde lid, of artikel 10.55, derde lid, van de wet:
 2. ten aanzien van betrouwbaarheid: een niet ouder dan drie maanden zijnde verklaring omtrent het gedrag van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon als bedoeld in titel 2, afdeling 5, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, en b. ten aanzien van vakbekwaamheid: een vakdiploma op het terrein van afvalstoffen dat is afgegeven door een instantie die door de Minister van Infrastructuur en Milieu is erkend.
 3. In afwijking van het eerste lid verstrekt een aanvrager, wiens land van oorsprong of herkomst een andere lidstaat van de Europese Unie is dan Nederland, dan wel een andere staat, die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, de volgende gegevens die in de betrokken staat zijn afgegeven:
 4. ten aanzien van betrouwbaarheid: een gelijkwaardige niet ouder dan drie maanden zijnde verklaring omtrent betrouwbaarheid;
  b. ten aanzien van vakbekwaamheid: een door een daartoe bevoegde instantie afgegeven verklaring waaruit blijkt dat de aanvrager vakbekwaam is op het gebied van afvalstoffen.
 5. In plaats van de gegevens, bedoeld in het eerste of tweede lid, kan de aanvrager, ter voldoening aan criteria, bedoeld in artikel 4, de volgende gegevens verstrekken:
 6. het registratienummer van de vergunning voor binnenlands of communautair beroepsvervoer, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdelen a en b, onderscheidenlijk onderdeel c, van de Wet wegvervoer goederen;
  b. een kopie van een door een andere lidstaat van de Europese Unie afgegeven communautaire vergunning als bedoeld in verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 maart 1992 betreffende de toegang tot de markt van het goederenvervoer over de weg in de Gemeenschap van of naar het grondgebied van een Lid-Staat of over het grondgebied van een of meer Lid-Staten (PbEG L 95);
  c. een vergunning als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Spoorwegwet en een veiligheidsattest als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de Spoorwegwet.
 7. In plaats van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onder b, of het tweede lid, onder b, kan de aanvrager verstrekken:
 8. een afschrift van een bewijs van vakbekwaamheid bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Binnenvaartwet, of
  b. een schriftelijk bewijs dat:
  1°. de aanvrager op 30 april 2004 bij een Nederlandse Kamer van Koophandel, of een bij Kamer van Koophandel in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, stond ingeschreven als een handelaar of bemiddelaar van afvalstoffen en
  2°. de natuurlijke persoon die permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan het handelen of bemiddelen van afvalstoffen, of indien de leiding bij meer personen berust, ten minste een van hen, op 30 april 2004 bij aanvrager werkzaam was en belast was met het permanent en daadwerkelijk leidinggeven aan het handelen of bemiddelen van afvalstoffen.

Artikel 6

De vermelding op de lijst van inzamelaars of op de lijst van vervoerders, handelaars en bemiddelaars wordt beëindigd indien:
a. de inzamelaar, vervoerder, handelaar of bemiddelaar daarom verzoekt;
b. de vermelding is geschied op grond van onjuiste gegevens;
c. niet meer wordt voldaan aan de criteria, bedoeld in artikel 4.

Artikel 7

Het criterium van betrouwbaarheid, bedoeld in artikel 4, onderdeel a, is niet van toepassing op aannemers en hoveniers, die uit eigen werkzaamheden vrijgekomen afvalstoffen, met eigen vervoer tot een gewicht van 1000 kilogram overbrengen naar de eigen inrichting of naar een inrichting van de inzamelaar van afvalstoffen.
Artikel 8 [Vervallen per 21-02-2012]
Artikel 9 [Vervallen per 21-02-2012]
Artikel 10 [Vervallen per 21-02-2012]
Artikel 11 [Vervallen per 21-02-2012]

Artikel 12

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Rijnstraat 8 te Den Haag.

Den Haag, 13 april 2004

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer P.L.B.A. van Geel

Bijlage 1
[Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te Den Haag.]

Bijlage 2
[Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te Den Haag.]

 

Kijk voor meer informatie op www.niwo.nl

Openingstijden

Maandag – vrijdag | 8:00 – 18:00
Zaterdag | 9:00 – 12:00

Te.: 0543-532355 (keuze 1)


Het laten afvoeren van asbest wordt u een stuk makkelijker gemaakt door onze asbest dienst.